Projecte de Centre d’observació astronòmica Muntanyes de Prades

Llegim al BOPT el projecte de Centre d’observació astronòmica Muntanyes de Prades.

Anunci de l’Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres i de la relació de béns i drets afectats (20-2018)

Aprovat inicialment pel Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 7 de setembre de 2018, el projecte bàsic de Centre d’observació astronòmica Muntanyes de Prades, redactat pels arquitectes Pau Jansà i Olivé i Neus Fenollosa i Martínez, així com, la relació de bens i drets afectats per l’execució de l’esmentat projecte, la qual s’inclou com annex al present Anunci, s’exposen al públic pel termini de trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al BOP, durant el qual es poden examinar a la secretaria d’aquest Ajuntament en hores d’oficina i formular-hi les al·legacions pertinents.

Durant el termini indicat tots els titulars de béns i drets afectats per l’execució del projecte podran aportar davant la corporació municipal totes les dades que permetin esmenar errades en la relació de béns i drets de referència, així com oposar-se a la seva ocupació o disposició dels esmentats béns, tant per motius de fons com de forma, assenyalant-se els motius de la seva oposició i els raonaments que puguin aconsellar l’estimació, així com d’altres bens i drets que no estiguin inclosos en la relació.

Els titulars de béns i drets expropiats disposen d’un termini màxim de deu dies per acreditar davant l’Ajuntament la titularitat dels béns i drets, ja sigui mitjançant la presentació del títol oportú o d’una còpia autentificada.

Dins del mateix termini, els titulars de les finques objecte d’expropiació han de presentar davant la corporació municipal l’últim rebut de l’impost sobre béns immobles o, si escau, una certificació emesa per la Gerència del Cadastre, atès el que disposen els articles 40 i següents del Reial decret legislatiu 1-2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, amb l’advertiment que l’incompliment d’aquest requeriment pot portar aparellades les sancions que preveu l’article 71 de l¿esmentat Reial decret legislatiu.

En qualsevol cas la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la paralització del procediment d’expropiació.

Tots els escrits s’han de presentar davant de l’Ajuntament dins del termini assenyalat, a través del registre general o de la manera que disposa l’article 25 de la Llei 26-2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Prades, 4 d’octubre de 2018

Clic al BOPT per veure’n la finca afectada.

Font: BOPT

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s