Reglament d’ús de la marca Guies de les Muntanyes de Prades

Anunci al BOPT sobre l’aprovació definitiva del reglament d’ús de la marca Guies de les Muntanyes de Prades.

Anunci de l’Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva d’un reglament (15-2018).

L’Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 9 de març de 2018, va aprovar inicialment el Reglament d’ús de la marca “Guies de les Muntanyes de Prades”. Aquest acord s’ha exposat al públic pel termini de trenta dies, durant els quals no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació, per la qual cosa l’acord ha esdevingut definitiu.

Es transcriu tot seguit el text definitiu del reglament aprovat.

Prades, 8 de maig de 2018

REGLAMENT D’ÚS DE LA MARCA “GUIES DE LES MUNTANYES DE PRADES”

NORMATIVA GENERAL PER A L’ADHESIÓ I L’ÚS DE LA MARCA “GUIES DE LES MUNTANYES DE PRADES”

La marca denominativa “Guies de les Muntanyes de Prades” es idònia per representar i comunicar els trets característics i senyes d’identitat del municipi de Prades, això és, per evocar els aspectes identificadors característics d’aquest poble i de la seva gent i, més en particular, el prestigi i la bona reputació associats al poble.
La present normativa estableix els drets i deures de totes les persones físiques i jurídiques, de dret públic o privat, nacionals o estrangeres, relacionades amb el turisme, que sol·liciten la adhesió a la marca “Guies de les Muntanyes de Prades”.

Article 1. De la marca “Guies de les Muntanyes de Prades”
1. La marca “Guies de les Muntanyes de Prades” és una eina de promoció del turisme de la zona de Prades que l’Ajuntament de Prades posa a disposició d’entitats, professionals i usuaris, i que té com a objectiu principal impulsar els sectors de turisme, de turisme familiar, de turisme actiu, així com la imatge de Prades i voltants, principalment en els àmbits turístic, esportiu, gastronòmic, artístic, educatiu o cultural, a nivell nacional i internacional.
2. La marca “Guies de les Muntanyes de Prades” està constituïda per la denominació de Guies de les Muntanyes de Prades escrita d’acord amb els següents dissenys característics:

1805_guies

Article 2. De la titularitat i l’ús de la marca “Guies de les Muntanyes de Prades”
1. L’Ajuntament de Prades té el seu domicili a la plaça Major, núm. 2, 43364 Prades.
2. L’Ajuntament de Prades és titular dels drets de la marca “Guies de les Muntanyes de Prades”, de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria, d’acord amb l’establert en els articles 140 de la Constitució Espanyola, 19.1 de la Llei 7-1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, trobant-se inscrita en el Registre de Marques i Patents.
3. L’Ajuntament de Prades podrà delegar en un òrgan municipal o encomanar a una entitat la gestió de la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades”.
4. Podran fer ús de la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades”, en el tràfic econòmic i per productes i serveis, aquelles persones físiques i jurídiques que, estant legitimades per sol·licitar una autorització segons el que disposa l’article 3 del present Reglament, hagi estat degudament autoritzat per l’Ajuntament de Prades i hagi expressat el compromís de preservar el prestigi i bona reputació de la marca “Guies de les Muntanyes de Prades” per mitjà de l’adhesió a les condicions d’ús de la marca contingudes en el present Reglament.

Article 3.  Procediment per l’obtenció de l’autorització per fer ús de la marca.
1. La sol·licitud d’autorització per l’ús de la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades” suposa l’adhesió al contingut del present Reglament.
2. La persona física o jurídica interessada en obtenir una autorització per fer ús de la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades” haurà de presentar una sol·licitud d’autorització a l’Ajuntament de Prades acompanyada, almenys, de la següent documentació:
a) Acreditació de la identitat del sol·licitant i de la inscripció en el registre públic pertinent i, si escau, de la vinculació de la seva activitat en la zona d’influència del poble de Prades.
b) Breu descripció del producte o servei per al què se sol·licita l’autorització d’ús de la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades” i, si escau, de la vinculació del producte o servei amb el poble de Prades o amb les senyes d’identitat que distingeixen al poble de Prades.
c) Breu descripció del tipus d’ús que es preveu fer de la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades” per als productes o serveis indicats en la lletra b) anterior;
d) Identificació del període de temps en el que es preveu fer ús de la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades”.
e) Declaració responsable de que l’entitat compleix amb la normativa en vigor (turística, mediambiental, municipal, etc.) per al desenvolupament de l’activitat proposada.
f) L’Ajuntament de Prades podrà sol·licitar documentació complementària si fos necessari.
3. Tramitat el corresponent procediment, la Junta de Govern o bé de l’òrgan o entitat en la qual es delegui o a la que s’encarregui la gestió, resoldrà en el termini màxim de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.
4. L’Ajuntament de Prades, com a titular de la marca, només podrà denegar l’autorització sol·licitada per les persones legitimades quan l’ús que es pretén realitzar de la marca no sigui apte amb el compliment de les condicions d’ús de la marca previstes en l’article 4 d’aquest Reglament.

Article 4. Condicions d’ús de la marca
1. La marca només podrà ser usada com a segell secundari o accessori en la prestació o publicitat de productes o serveis principalment distingits per mitjà d’una marca registrada, de manera que la impressió comercial ocasionada en el consumidor o destinatari pel segell distintiu amb el que es presenten o ofereixen els productes i serveis resulti determinada en l’essencial per aquesta marca registrada, i no per la marca “Guies de les Muntanyes de Prades”. En aquest sentit, es considerarà contrari al present Reglament aquells usos de la marca en el que es generi la impressió de que el segell que serveix per a distingir en el mercat el producte o servei és el segell “Guies de les Muntanyes de Prades”. No es considerarà contrari al present Reglament, en canvi, aquells usos en els que el segell “Guies de les Muntanyes de Prades” sigui accessori d’un segell distintiu principal, especialment, quan aquest constitueixi una marca forta.
2. En tot cas, la marca podrà ser usada per a distingir productes o serveis vinculats al municipi de Prades o a la seva zona d’influència, sempre que això es faci de manera que contribueixi a potenciar o preservar el valor simbòlic, prestigi i bona reputació del segell denominatiu “Guies de les Muntanyes de Prades”. En aquest sentit, la marca no podrà ser utilitzada per distingir productes o serveis que, per la seva naturalesa o característiques o per la manera en què es presenten o ofereixen,
a) Promoguin comportaments de contingut xenòfob, racista, sexista, homòfob o similars
b) Posseeixin un nivell de qualitat manifestament baix
c) Impliquin un aprofitament deslleial del prestigi i bona reputació associats al poble de Prades
d) Tinguin com a finalitat o efecte el descrèdit del poble de Prades, o dels seus ciutadans
3. Així mateix, la marca només podrà ser utilitzada de manera que no indueixi a confusió sobre l’oferent, prestador o fabricant d’aquests productes o serveis, ni transmeti informació falsa o errònia sobre les característiques principals dels productes o serveis, com ara el seu origen geogràfic, comercial o públic, o de les qualitats del seu oferent, prestador o fabricant i, en especial, la seva vinculació amb el poble de Prades o en la seva zona d’influència.
4. La marca haurà igualment d’utilitzar-se en condicions que no suggereixin la identificació d’un gènere de productes o serveis amb la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades”. En aquest sentit, es consideraran contraris al present Reglament aquells usos en els que el segell denominatiu “Guies de les Muntanyes de Prades” aparegui vinculat a un nom genèric o descriptiu, de manera que es generi una apropiació exclusiva de l’associació d’aquest segell als productes o serveis compresos en el nom genèric o descriptiu.
5. Es consideraran també contraris als present Reglament aquells altres usos que contravinguin les exigències de la bona fe o les pràctiques lleials en matèria industrial o comercial, així com que contravinguin altres condicions d’ús que s’acordin per mitjà de la seva modificació de conformitat amb el que es disposa a l’apartat 4t de l’article 5.
6. També es consideren contraris els usos polítics, electorals i altres contraris als establerts per al ús de la marca Guies de les Muntanyes de Prades detallats en la present normativa.

Article 5. Drets i obligacions del titular de la marca
1. El titular de la marca estarà legitimat per a exercitar, en nom dels usuaris autoritzats, accions indemnitzadores pels danys que aquests han sofert per l’ús no autoritzat de la marca.
2. L’Ajuntament de Prades és el titular del dret exclusiu sobre la marca “Guies de les Muntanyes de Prades” de conformitat amb els articles 34 i 62 de la Llei 17-2001, de 7 de desembre, de marques.
3. L’Ajuntament de Prades, com a titular de la marca, podrà exercitar les accions de defensa del dret de marca segons el que disposen els articles 40 i següents de l’esmentada Llei 17-2001.
4. El titular tindrà el dret a modificar la marca quan ho consideri convenient. La modificació haurà ser proposada a l’Oficina Española de Patentes y Marcas per a la seva aprovació i constància registral i, un cop que s’hagi aprovat, es comunicarà als usuaris autoritzats per tal que adaptin la marca a la modificació aprovada.
5. L’Ajuntament de Prades es compromet a preservar el valor simbòlic, prestigi i bona reputació del segell denominatiu “Guies de les Muntanyes de Prades”. Per això, desenvoluparà estratègies de promoció i difusió de la marca “Guies de les Muntanyes de Prades” i celebrarà acords de col·laboració amb els agents econòmics idonis pera a contribuir a la promoció econòmica del poble.
6. L’Ajuntament de Prades adoptarà les mesures apropiades per a impedir que la marca sigui utilitzada de manera incompatible amb el Reglament d’ús.

Article 6. Drets i obligacions del usuari de la marca
1. La concessió de l’autorització per a l’ús de la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades” confereix al seu beneficiari el dret a utilitzar-la en el tràfic econòmic per als productes o serveis i usos expressament compresos en l’autorització. El titular de l’autorització no podrà estendre el seu contingut a altres productes o serveis i usos no compresos en l’autorització.
2. L’autorització per a l’ús de la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades” no te caràcter exclusiu.
3. L’usuari autoritzat de la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades” només podrà utilitzar la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades” de conformitat en els terminis i condicions previstos en el present Reglament.
4. Les autoritzacions d’ús que es concedeixin no podran transmetre’s a tercers.
5. L’usuari autoritzat de la marca no podrà exercitar cap acció per infracció de la marca, llevat que hagi obtingut per a això l’autorització expressa del titular. No obstant, podrà posar en coneixement de l’Ajuntament els fets que entengui infractors de la marca i sol·licitar-li que, com a titular de la marca i si ho considera oportú a la vista de les circumstàncies del cas, interposi les accions de defensa del dret de marca que poden ser procedents.
6. L’usuari de la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades” quedarà obligat a vigilar i comunicar a l’Ajuntament de Prades qualsevol ús de la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades” que no sigui conforme amb les condicions d’ús previstes en el present Reglament.
7. L’usuari de la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades” serà l’únic responsable dels productes o serveis que distingeixi o presenti amb ella i dels demés actes d’ús de la marca que realitzi.
8. L’incompliment per part de l’usuari autoritzat de la marca col·lectiva dels termes i condicions del present Reglament i, en especial, de les condicions d’ús de la marca serà causa de revocació de l’autorització. La revocació de l’autorització no tindrà el caràcter de sanció.

Article 7. Sancions.
Sense perjudici de la revocació de l’autorització prevista en l’article anterior, l’Ajuntament de Prades es reserva la potestat de dictar, de conformitat amb les seves competències, una norma en la qual es disposi un règim de sancions per aquelles persones que la conducta infringeixi les condicions d’ús de la marca contingudes en el present Reglament.

Article 8. Creació del registre dels usuaris autoritzats de la marca selectiva
Als mers efectes d’identificar a les persones autoritzades per a utilitzar la marca col·lectiva “Guies de les Muntanyes de Prades” e informar de les qüestions relatives al ús d’aquesta marca, l’Ajuntament de Prades crearà i portarà un registre dels usuaris autoritzats d’aquesta marca.

Article 9. De la supervisió
L’Ajuntament de Prades supervisarà el correcte ús de la marca Guies de les Muntanyes de Prades. En qualsevol moment la l’Ajuntament de Prades podrà requerir informació per a verificar l’ús correcte, així com el compliment de les condicions per les quals es va atorgar l’autorització.

Article 10. Confidencialitat
L’Ajuntament de Prades tractarà de manera confidencial tota la informació, dades i documents de les empreses als que puguin tindre accés durant els processos de concessió, manteniment, renovació, renúncia i, eventual revocació, de la Credencial, i farà l’ús exclusivament de dita informació per a fins i objectius contemplats en aquesta normativa.
No obstant l’Ajuntament de Prades podrà mostrar el contingut dels seus arxius a auditors i organismes d’acreditació amb els que existeixi o es pretengui assolir un acord de reconeixement de les Credencials i a les autoritats competents, per tal d’oferir evidencies documentals del compliment d’aquesta normativa i de la legislació vigent.

Article 11. Condicions econòmiques
L’Ajuntament de Prades aprovarà anualment les taxes, quotes i preus que s’emmarquen en el procés regulador de la marca Guies de les Muntanyes de Prades.

DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província.

Font: BOPT

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s