Aprovació definitiva del pressupost 2018

Anunci al BOPT sobre l’aprovació definitiva del pressupost del 2018, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.

Anunci de l’juntament de Prades, sobre l’aprovació definitiva del pressupost de 2018 (10-2018).

No havent-se presentat reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial del Pressupost per a l’exercici de 2018, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, segons s’anuncià al BOP de Tarragona, núm. 23, de data 1 de febrer de 2018, i esdevingut definitiu, es fan públics el Pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.

PRESSUPOST ÚNIC

INGRESSOS
Capítol | Denominació | Import euros
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1 Operacions corrents
1 | Impostos directes | 556.000,00
2 | Impostos indirectes | 9.000,00
3 | Taxes i altres ingressos | 391.403,12
4 | Transferències corrents | 272.178,35
5 | Ingressos patrimonials | 21.450,00
A.2 Operacions de capital
6 | Alienació d’inversions reals | 530.000,00
7 | Transferències de capital | 831.968,53
B) OPERACIONS FINANCERES
8 | Actius financers | 0,00
9 | Passius financers | 0,00
TOTAL 2.612.000,00

DESPESES
Capítol | Denominació | Import euros
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1 Operacions corrents
1 | Despeses de personal | 343.277,00
2 | Despeses en béns corrents i serveis | 721.730,58
3 | Despeses financeres | 2.047,56
4 | Transferències corrents | 15.260,00
A.2 Operacions de capital
6 | Inversions reals | 1.452.485,34
7 | Transferències de capital | 0,00
B) OPERACIONS FINANCERES
8 | Actius financers | 0,00
9 | Passius financers | 77.199,52
TOTAL 2.612.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

A) PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Denominació de les places | Núm. d’ordre | Grup | Escala | Nivell | Situació
Secretaria intervenció | 1 | A1 | Habilitació nacional | 26 | Coberta

B) PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER PERMANENT O FIX
Denominació dels llocs de treball | Núm. d’ordre | Categoria professional | Tipus de contracte | Situació
Administratiu | 1 | Cap administratiu primera | Jornada parcial | Cobert
Administratiu | 2 | Oficial administratiu primera | Jornada completa | Cobert
Administratiu | 3 | Oficial administratiu primera | Jornada completa | Cobert
Administratiu oficina turisme | 4 | Cap administratiu | Jornada completa | Vacant
Bibliotecària | 5 | Auxiliar administratiu | Jornada parcial | Cobert
Netejadora | 6 | Personal de neteja | Jornada completa | Cobert
Treballadora familiar | 7 | Treballadora familiar | Jornada completa | Cobert
Operari d’obres i jardineria | 8 | Oficial primera | Jornada completa | Cobert
Operari d’obres i jardineria | 9 | Oficial primera | Jornada completa | Cobert

C) PERSONAL LABORAL DE CARÀCTER TEMPORAL
Denominació dels llocs de treball | Núm. d’ordre | Categoria professional | Tipus de contracte | Situació
Auxiliar administrativa | 1 | Auxiliar administratiu | Jornada completa | Cobert
Informador turístic | 2 | Auxiliar administratiu | Jornada completa | Vacant
Vigilant | 3 | Vigilant | Jornada parcial | Vacant
Operari de neteja | 4 | Peó | Jornada completa | Vacant

Contra l’aprovació del Pressupost es pot interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest anunci, davant la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Prades, 23 de febrer de 2018.

Font: BOPT

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s