Clàusules i licitació de la urbanització de dos carrers a Prades

Publicàvem fa uns dies l’anunci del BOPT sobre el projecte d’urbanització dels carrers Alt del Castell i Corraló. Després del salt podeu llegir l’anunci sobre les clàusules i la licitació d’aquestes obres.

Anunci de l’Ajuntament de Prades, sobre licitació d’un contracte d’obres (06-2018).

L’Alcaldia d’aquest Ajuntament en data 6 de febrer de 2018 ha aprovat l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, per l’execució de les obres de la Urbanització del carrer Alt del Castell, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació.

El procediment de licitació es durà a terme amb subjecció al següent:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Prades
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria
c) Obtenció de documentació e informació:
1) Dependència: Ajuntament de Prades
2) Domicili: plaça Major, 2
3) Localitat i codi postal: Prades 43364
4) Telèfon: 977868018
5) Telefax: 977868197
6) Correu electrònic: aj.prades@altanet.org
7) Direcció d’Internet del perfil del contractant: http://www.prades.cat
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: 26 dies naturals des de la publicació en el BOPT
d) Núm. d’expedient: 02-2018

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: contracte d’obra
b) Descripció: Urbanització del carrer Alt del Castell
c) Divisió per lots i número de lots-nombre d’unitats: no escau
d) Lloc d’execució-entrega:
1) Domicili: carrer Alt del Castell
2) Localitat i codi postal: Prades 43364
e) Termini d’execució-entrega: 3 mesos
f) Admissió de prorroga: no
g) CPV: 45233252-0

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Subhasta electrònica: no
d) Criteris d’adjudicació:
1) Oferta econòmica: fins a 90 punts
2) Termini de garantia: fins a 10 punts

4. Tipus de licitació:
a) Import de licitació: 95.964,34 €
b) Valor estimat del contracte: 79.309,37 €
c) Impost sobre valor afegit (IVA): 16.654,97 €

5. Garanties exigides.
Definitiva (%): 5 de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA

6. Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional
Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars
7. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 26è dia a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació en el BOPT
b) Modalitat de presentació: la que detalla la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Ajuntament de Prades
2. Domicili: plaça Major, 2
3. Localitat i codi postal: Prades 43364
4. Adreça electrònica: aj.prades@altanet.org
d) Admissió de variants: no
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins a l’adjudicació definitiva de la licitació

8. Obertura de les ofertes:
a) Descripció: sobre B
b) Domicili: plaça Major, 2
c) Localitat i codi postal: Prades 43364
d) Data i hora: es comunicarà als licitadors mitjançant fax o correu electrònic

9. Despeses de publicitat: L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d’abonar l’adjudicatari serà de 200,00 €

Prades, 7 de febrer de 2018

Anunci de l’Ajuntament de Prades, sobre licitació d’un contracte d’obres (07-2018).

L’Alcaldia d’aquest Ajuntament en data 6 de febrer de 2018 ha aprovat l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, per l’execució de les obres de la Urbanització del carrer Corraló, juntament amb el Plec de clàusules administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del procediment d’adjudicació.

El procediment de licitació es durà a terme amb subjecció al següent:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Prades
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria
c) Obtenció de documentació e informació:
1) Dependència: Ajuntament de Prades
2) Domicili: plaça Major, 2
3) Localitat i codi postal: Prades 43364
4) Telèfon: 977868018
5) Telefax: 977868197
6) Correu electrònic: aj.prades@altanet.org
7) Direcció d’Internet del perfil del contractant: http://www.prades.cat
8) Data límit d¿obtenció de documentació i informació: 26 dies naturals des de la publicació en el BOPT
d) Núm. d’expedient: 03-2018

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: contracte d’obra
b) Descripció: Urbanització del carrer Corraló
c) Divisió per lots i número de lots-nombre d’unitats: no escau
d) Lloc d’execució-entrega:
1) Domicili: carrer Corraló
2) Localitat i codi postal: Prades 43364
e) Termini d’execució-entrega: 3 mesos
f) Admissió de prorroga: no
g) CPV: 45233252-0

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Subhasta electrònica: no
d) Criteris d’adjudicació:
1) Oferta econòmica: fins a 90 punts
2) Termini de garantia: fins a 10 punts

4. Tipus de licitació:
a) Import de licitació: 87.902,45 €
b) Valor estimat del contracte: 72.646,65 €
c) Impost sobre valor afegit (IVA): 15.255,80 €

5. Garanties exigides.
Definitiva (%): 5 de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA

6. Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional
Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules administratives particulars
7. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 26è dia a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació en el BOPT
b) Modalitat de presentació: la que detalla la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Ajuntament de Prades
2. Domicili: plaça Major, 2
3. Localitat i codi postal: Prades 43364
4. Adreça electrònica: aj.prades@altanet.org
d) Admissió de variants: no
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins a l’adjudicació definitiva de la licitació

8. Obertura de les ofertes:
a) Descripció: sobre B
b) Domicili: plaça Major, 2
c) Localitat i codi postal: Prades 43364
d) Data i hora: es comunicarà als licitadors mitjançant fax o correu electrònic

9. Despeses de publicitat: L’import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que haurà d’abonar l’adjudicatari serà de 200,00 €

Prades, 7 de febrer de 2018

Font: BOPT

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s