Projecte de construcció d’un dipòsit

Llegim al BOPT sobre el projecte de construcció d’un dipòsit i les obres de connexió de les captacions principals al nou dipòsit aixó com la relació de béns afectats. Després el salt, podeu llegir l’anunci.

Anunci de l’Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva d’un projecte d’obres i de la relació de béns i drets afectats (02-2018)

Per Resolució de l’Alcaldia núm. 003-2018, de data 12 de gener de 2018, s’ha resolt el següent:

Primer.- Aprovar definitivament el projecte de construcció d’un dipòsit de 1.000 m3 i obres de connexió de les captacions principals al nou dipòsit, redactat per l’empresa PHILAE Enginyeria de Projectes, SL, amb un pressupost d’execució de 571.397,03 euros i un pressupost per a coneixement de l’administració de 579.544,47 euros.

Segon.- Aprovar definitivament la relació detallada de béns i drets afectats per l’execució del projecte esmentat, i en el seu cas, susceptibles d’ocupació.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa inherent a les indemnitzacions que es preveuen a la relació de béns i drets que s’expropien, per un import total de 8.147,44 euros, amb càrrec a la partida 161.62300 del pressupost municipal vigent.

Quart.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’ha d’inserir al tauler d’anuncis de la corporació.

Cinquè.- Notificar individualment els presents acords definitius a tots els propietaris i titulars de béns i drets objecte d’expropiació que figuren en la relació que conté el projecte aprovat, amb expressió del règim de recursos que s’hi poden interposar.

Es fa públic, per a coneixement general, amb la indicació que els acords esmentats són definitius en via administrativa i els interessats poden interposar-hi recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos des de l’endemà de la present publicació, amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament del propòsit d’interposar el recurs esmentat, si bé s’hi pot interposar qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

Prades, 16 de gener de 2018

La relació de béns afectats els podeu consultar a l’entrada del BOPT.

Font: BOPT

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s