Diversos anuncis al BOPT del mes d’abril

Després del salt podreu llegir tres notícies del BOPT sobre la modificació del crèdit del pressupost d’enguany, l’aprovació de la massa salarial del personal laboral i les clàusules de concessió del gimnàs.

ANUNCI de l’Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial de la modificació núm. 2 del pressupost de 2015 (20-2014)

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 8 d’abril de 2015, ha aprovat inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 del pressupost general de l’exercici de 2015.

De conformitat amb el que disposa l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2-2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic pel termini de quinze dies hàbils a comptar des de la seva publicació al BOP, durant els quals es podrà examinar i presentar reclamacions. En el cas de no presentar-se’n cap, es considerarà definitivament aprovat.

Prades, 8 d’abril de 2015.

ANUNCI de l’Ajuntament de Prades, sobre aprovació de la massa salarial de l’exercici 2015 (08-2015)

Per acord adoptat en sessió de data 8 d’abril de 2015, el Ple va aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquest Ajuntament de l’exercici de 2015, la qual ascendeix a la quantitat de 165.515,83 €.

La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 103 bis.3 de la Llei 7-1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.

Prades, 8 d’abril de 2015.

ANUNCI de l’Ajuntament de Prades, sobre aprovació d’un plec de condicions i licitació d’una concessió d’ús privatiu (05-2015)

El Ple de l’Ajuntament ha aprovar el plec de condicions administratives particulars per a la concessió de l’ús privatiu del local destinat a gimnàs situat al Centre cívic de Prades, el qual s’exposa al públic per un termini de trenta dies, a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions d’aquest anunci en el BOPT o en el DOGC, perquè es puguin presentar al·legacions o reclamacions.

Simultàniament s’anuncia la licitació de concurs públic per a l’adjudicació mitjançant concessió administrativa, si bé s’ajornarà en el supòsit que es presentin al·legacions o reclamacions contra el plec de clàusules.

El procediment de licitació es durà a terme amb subjecció al següent:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Prades
b) Dependència que tramita l’expedient: secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Ajuntament de Prades
2) Domicili: plaça Major, 2
3) Localitat i codi postal: Prades 43364
4) Telèfon: 977868018
5) Telefax: 977868197
6) Correu electrònic: aj.prades@altanet.org
7) Direcció de Internet del perfil del contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat/prades/pdc
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació de les ofertes
d) Núm. d’expedient: 002-2015

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: concessió administrativa
b) Descripció: concessió de l¡ús privatiu del local destinat a gimnàs situat al Centre cívic de Prades
c) Lloc:
1) Domicili: Muralla, 3
2) Localitat i codi postal: Prades 43364
d) Termini: 1 any
e) Admissió de prorroga: sí

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Subhasta electrònica: no
d) Criteris d’adjudicació:
1) Proposta de gestió: fins a 40 punts
2) Proposta de millores: fins a 20 punts
3) Proposta econòmica: fins a 40 punts

4. Cànon preu base: 1.200,00 euros anuals

5. Cànon mínim anual:
a) Import net 1.200,00 euros. Import total 1.452,00 euros
b) El licitador podrà incrementar el cànon preu base

6. Garanties exigides.
Definitiva (import): 1.500,00 euros

7. Presentació de les ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: trenta dies naturals a comptar des del dia següent al de l’última publicació d’aquest Anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el perfil del contractant
b) Modalitat de presentació: la que detalla la clàusula 9a del plec de clàusules administratives particulars
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Ajuntament de Prades
2) Domicili: plaça Major, 2
3) Localitat i codi postal: Prades 43364
4) Adreça electrònica: aj.prades@altanet.org
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins a l’adjudicació definitiva de la concessió

8. Obertura de les ofertes:
a) Descripció: sobres B i C
b) Domicili: plaça Major, 2
c) Localitat i codi postal: Prades 43364
d) Data i hora: es comunicarà als licitadors mitjançant fax o correu electrònic

9. Despeses de publicitat: les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l’adjudicatari

Prades, 30 de març de 2015.

Font: BOPT

Anuncis
Categories: Notícies | Deixa un comentari

Navegació d'entrades

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: