Contribucions especials per obra d’urbanització del c/ Onze de Setembre

Anunci al BOPT de l’Ajuntament de Prades sobre aprovació provisional d’imposició de contribucions especials (08-2014).

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 23 de desembre de 2013, va acordar la imposició de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra Urbanització del carrer Onze de Setembre, l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.

Simultàniament va ordenar el tribut concret d’acord amb les determinacions següents:

1. El cost previst de l’obra es fixa en 386.335,92 euros i el cost suportat per l’Ajuntament en 38.633,59 euros.

2. La quantitat a repartir entre els beneficiaris es fixa en 347.702,33 euros, corresponents al 90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor que el previst, s¿ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.
Els mòduls de repartiment de la base imposable a aplicar són:
– valor cadastral a l’efecte de l’impost sobre béns immobles de l’any 2013, 50%
– volum d’edificabilitat de l’immoble, 50%

També va aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons consta en el document annex.

L’expedient s’exposa a informació pública per un termini de trenta dies 30 dies hàbils, dins els quals els interessats poden examinar-lo i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Tanmateix, durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de contribuents.

Si no es produeixen reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

Si es produeixen reclamacions, el ple haurà de resoldre-les abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials.

Les quotes corresponents es notificaran individualment a cada subjecte, si és conegut; i mitjançant edictes, si no ho és.

La recaptació d’aquestes contribucions especials es farà per endavant en dos terminis, corresponents cadascun al 50% de la quota.

En tot el que no estigui previst en aquest acord s’aplica l’Ordenança general de contribucions especials del municipi.

Prades, 30 d’abril de 2014.

Font: BOPT

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s