Regulació de la recol·lecció de bolets

Informació de la Generalitat de Catalunya sobre el nou carnet que permetrà accedir al bosc i recollir bolets al PNIN de Poblet. Recordem que al terme de Prades només en queda afectat el Mas d’en Pagès.

Es va fer la declaració de paratge natural d’interès nacional de Poblet mitjançant la Llei 22/1984, de 9 de novembre, que declara paratge natural d’interès nacional una part de la vall del monestir de Poblet.

El bosc de Poblet és una zona boletaire de gran valor debut a la seva massa forestal, les característiques del seu sòl i les reforestacions dutes a terme en el passat.

A Catalunya, la recollida de bolets ha passat de ser una tradició pròpiament rural a una activitat popularitzada pel conjunt de la societat. Especialment durant els mesos de tardor, els boscos catalans reben una multitud de visites de perfils diversos.

En aquests darrers anys els terrenys forestals s’han vist sotmesos a una pressió excessiva que fa convenient realitzar actuacions orientades a la prevenció i conservació de l’espai protegit, per tal de fer compatible la protecció de l’espai amb les activitats de lleure.

La Llei 12/12985, de 13 de juny, d’espais naturals, encomana a les administracions públiques la defensa de llurs ecosistemes i recursos naturals de totes les causes de degradació que els poden amenaçar.

Per tot això, a proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, es considera convenient posar en marxa un Pla pilot de recol·lecció de bolets en les forests públiques de què és titular la Generalitat de Catalunya dins del paratge natural d’interès nacional de Poblet i de la seva zona d’influència, amb l’objectiu de fer un estudi, a partir de les dades obtingudes sobre afluència de boletaires, volum d’extracció de bolets, erosió del terreny, actuacions de conservació i senyalització necessàries, i altres dades significatives, per tal d’avaluar i obtenir les conclusions que permetin l’ordenació de la recol·lecció de bolets en el marc de la protecció del medi i l’ús racional i equilibrat del territori.

D’altra banda, s’ha valorat la necessitat, derivada de la implantació del Pla pilot, de crear un preu públic per a l’accés als terrenys de la Generalitat inclosos en el Pla, amb la finalitat de recol·lectar bolets.

D’acord amb el que estableix l’article 1.3-2 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovació del Pla pilot

Aprovar el Pla pilot de recol·lecció de bolets en les forests públiques de què és titular la Generalitat de Catalunya dins del paratge natural d’interès nacional de Poblet i de la seva zona d’influència, el qual es regula a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2

Creació del preu públic vinculat al Pla pilot

Aprovat el preu públic establert a l’annex 2 d’aquesta Ordre, el qual s’aplica en el marc del Pla pilot aprovat a l’article 1.

Article 3

Subjectes obligats al pagament

Són subjectes obligats al pagament del preu públic establert a l’annex 2 d’aquesta Ordre les persones que accedeixen a les forests públiques esmentades a l’article 1 amb la finalitat de recol·lectar bolets.

Article 4

Exigibilitat

El preu públic creat per aquesta Ordre és exigible en un únic pagament en el moment en què s’inicia l’accés a les forests públiques en cada temporada de recol·lecció de bolets.

Article 5

Exempcions

Resten exemptes de l’abonament del preu públic creat per aquesta Ordre les persones de menys de 14 anys.

Article 6

Bonificacions

6.1 Les persones que tinguin la condició de veïnatge tenen una bonificació del 90% del preu públic. S’entén per condició de veïnatge l’empadronament en els municipis que són dins de l’àmbit de les forests incloses en la regulació d’aquesta Ordre.

6.2 Les persones jubilades que no tinguin la condició de veïnatge tenen una bonificació del 50% del preu públic.

6.3 Les persones de menys de 17 anys i de més de 14 que no tinguin la condició de veïnatge tenen una bonificació del 50% del preu públic.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 31 d’agost de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

 

Annex 1

Pla pilot de recol·lecció de bolets en les forests públiques de què és titular la Generalitat de Catalunya en l’àmbit del paratge natural d’interès nacional de Poblet i de la seva zona d’influència

—1 Objectius del Pla pilot

L’objectiu del Pla pilot és fer un estudi sobre les repercussions que l’activitat de recol·lecció de bolets té sobre els terrenys forestals i, a partir de l’avaluació de les dades obtingudes sobre el nombre de visitants, volum de recol·lecció, senyalització, actuacions de conservació necessàries, grau d’erosió dels terrenys i d’altres dades d’interès, determinar la regulació que cal establir per l’ordenació de la recol·lecció de bolets en el marc de la protecció del medi i de l’ús racional i equilibrat del territori.

—2 Durada

La durada del Pla és de dos anys.

—3 Àmbit territorial

El Pla pilot s’aplicarà en les forests públiques de què és titular la Generalitat de Catalunya dins l’àmbit territorial del paratge natural d’interès nacional de Poblet i a les forests públiques contigües de la seva zona d’influència, que es detallen a continuació:

Forest |  Terme municipal |  Núm. CUP |  Superfície

Poblet | Vimbodí i Poblet | 1 | 2.276 ha

Comellàs | L’Espluga de Francolí | 86 | 221 ha

Plans i Baridana | Montblanc | 54 | 798 ha

Mas d’en Pagès | Prades | 62 | 18 ha

—4 Actuacions incloses al Pla

El Pla pilot comprèn les actuacions següents:

a) Establiment d’una zones acotades i senyalitzades per a l’activitat de recol·lecció de bolets dins el paratge natural d’interès nacional de Poblet i la seva zona d’influència.

b) Aprovació d’unes instruccions que han de regir l’activitat de recol·lecció de bolets en les zones senyalitzades i que es distribuiran als boletaires que hi accedeixen.

c) Anàlisi setmanal de les dades obtingudes i registre d’incidències.

d) Redacció d’un informe anual sobre la incidència de l’activitat de recol·lecció de bolets i proposta de les mesures que cal adoptar per una gestió sostenible de les forests davant d’aquesta activitat.

e) Redacció d’un informe final amb les propostes definitives, el qual haurà d’ésser validat per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

—5 Gestió del Pla

La gestió del Pla pilot la durà a terme la Junta Rectora del paratge natural d’interès nacional de Poblet, la qual ha d’adoptar les mesures necessàries per implementar-lo.

—6 Coordinació i avaluació del Pla pilot

Es constitueix un equip de coordinació i avaluació del Pla pilot, designat pel director general del Medi Natural i Biodiversitat.

Annex 2

Preu públic per a l’accés als terrenys forestals de què és titular la Generalitat de Catalunya inclosos en l’àmbit del paratge natural d’interès nacional de Poblet i la seva zona d’influència amb la finalitat de recol·lectar bolets (IVA inclòs): 10,00 euros per persona i temporada.

Font: Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s